1. Hey Guest, into BDSM?
  Dismiss Notice

Đại lý phân phối chính thức máy bơm nước EBARA tại Việt Nam

Discussion in 'Sissification' started by banhkemsua7, Dec 9, 2017.

 1. banhkemsua7

  banhkemsua7 Member

  Công ty TNHH công nghệ An Phú Thịnh là đại lý phân phối chính thức máy bơm nước EBARA tại Việt Nam
  Toàn bộ máy bơm do công ty TNHH công nghệ An Phú Thịnh được bảo hành theo điều kiện sau:
  1. Điều kiện được bảo hành:- Thời hạn bảo hành được tính từ ngày mua hàng.- Trong thời gian bảo hành, sản phẩm được sửa chữa miễn phí khi các hư hỏng được xác định là lỗi của nhà xản xuất.- Sản phẩm bảo hành phải còn nguyên vẹn, chưa bị tháo gỡ.- Khi yêu cầu bảo hành, bên mua phải có phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa hoặc không đọc được.- Sản phẩm được bảo hành tại nơi bán. 2. Điều khiện không được bảo hành:- Số máy, kiểu máy, thiết bị không phù hợp với hóa đơn và phiếu bảo hành.- Hư hỏng do tại nạn, rơi hỏng, thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, sét đánh; hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng; lắp đặt, vận hành và sử dụng sai hướng dẫn hoặc vận chuyển không đúng quy cách.- Môi trường, điều kiện sử dụng máy móc, thiết bị không đúng quy định như: điện áp không ổn định, bụi bẩn, không gian vận hành quá hẹp, nhiệt độ, độ ẩm cao hoặc kết nối với hệ thống không đúng quy cách...- Không có thiết bị bảo vệ hoặc thiết bị bảo vệ không có tắc dụng khi vận hành quá tải.- Sản phẩm có dấu hiệu bị sửa chữa trước ở những nơi mà không phải trung tâm bảo hành ủy quyền.
   
 2. michael1987

  michael1987 Well-Known Member

  TRANSLATION, per Google translator:

  "An Phu Thinh Technology Co., Ltd is the official distributor of EBARA water pumps in Vietnam
  All pumps supplied by An Phu Thinh Technology Co., Ltd are subject to the following conditions:
  1. Warranty conditions: - Warranty period is calculated from the date of purchase. - During the warranty, the product is repaired free of damage when the fault is identified as the fault of the manufacturer. The warranty must be intact, not removed. - When warranted, the buyer must have the warranty card intact, not erased or not read. - Products are warranted at the place of sale. 2. The warranty is not guaranteed: - The machine, model, equipment does not match the invoice and warranty card. - Damage caused by accident, crash, natural disaster, fire, flood, lightning. The natural wear and tear during use; installation, operation and misuse of instructions or incorrect transportation. - Environment, conditions of using machinery and equipment in accordance with regulations such as unstable voltage, dust, space too narrow, high temperature, humidity or connected to improper system ...- There are no protection devices or protection devices are not in use when overload operation. Store in advance of warranty."


  Wow, Pumps!!

  So KINKY !!!!!
   

Share This Page